Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna igusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu vetud aktid.

Ajakohased igusaktid on kttesaadavad Tallinna igusaktide infossteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 vi e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna phimrus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid igusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata igusakte, mis ksnes muudavad teist igusakti vi tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli vljavtteid (pevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus justuvaid akte. Istungi protokollide vljavtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti pis
Reovee kohtkitluse ja raveo eeskiri
Tallinna Linnavolikogu 02.06.2016 mrus number 16 [RT IV, 10.06.2016, 2]
Justumine:13.06.2016
Redaktsiooni kehtivus:05.06.2020 - ... [RT IV, 02.06.2020, 33]

 Redaktsioonid

REDAKTSIOON:
Tvk m 28.05.2020 nr 6 [RT IV, 02.06.2020, 29 - just. 05.06.2020]

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

MRUS

Tallinn                                                                                                  2. juuni 2016 nr 16

Reovee kohtkitluse ja raveo eeskiri

Mrus kehtestatakse veeseaduse 32 like 5 punkti 5 alusel.

1.  Reguleerimisala

(1) Reovee kohtkitluse ja raveo eeskirjaga (edaspidi eeskiri) reguleeritakse reovee kitlemist selle tekkekohas, ravedu kogumismahutitest ja purgimist hiskanalisatsiooni.

(2) Reovee kohtkitlusrajatis rajatakse ehitusseadustiku, veeseaduse ja nende rakendusaktide ning Tallinna linna ehitusmruse kohaselt.

(3) Kesolevas eeskirjas reovee kitluse kohta stestatut kohaldatakse ka kimlajtmete ja omapuhasti reovee sette kitlusele.

2.  Misted

(1) Eeskirjas kasutatakse misteid veeseaduse, ehitusseadustiku, hisveevrgi ja -kanalisatsiooni seaduse ning nende rakendusaktides stestatu thenduses ning legaaldefinitsiooni puudumisel sna ldlevinud thenduses.

(2) Lisaks kasutatakse eeskirjas jrgmisi misteid:

1) purgimisteenus - reovee kogumismahutist vljapumpamine, ravedamine ja purgimisslme juhtimine;

2) reovee kohtkitlus (edaspidi kohtkitlus) - reovee kogumine kogumismahutisse, ravedu kogumismahutist ja purgimine hiskanalisatsiooni vi reovee puhastamine omapuhastis;

3) reovee kohtkitlusrajatis (edaspidi kohtkitlusrajatis) - lekkekindel kogumismahuti (sh kuivkimla lampkast) vi omapuhasti.

3.  Kohtkitluse lubatavus

(1) Kohtkitlust on lubatud kasutada olmereovee kitlemiseks alal, kus puudub vimalus liituda hiskanalisatsiooniga.

(2) Kohtkitlus on lubatud reovee tekkekoha kinnistu piires.

(3) Reovee kogumine kogumismahutisse on lubatud, kui kinnistul ei tarbita olmevett le 0,5 m3/d.

(4) Omapuhasti on lubatud rajada alal, mida ei ole mratud reoveekogumisalaks.

4.  Kohtkitlusrajatisele esitatavad nuded

(1) Kogumismahuti peab olema lekkekindel ja hermeetiliselt suletav.

(2) Kogumismahuti suurim lubatud ruumala on 10 m3.

(3) Kogumismahuti ei tohi paikneda veehaarde sanitaarkaitsealas vi veevtukoha hooldusalas.

(4) Kogumismahuti peab paiknema kinnistu piirist vhemalt kolme meetri kaugusel. Piirang ei kehti kinnistu teemaaga piirnevas kljes.

(5) Kogumismahutit peab olema vimalik thjendada aasta ringi.

(6) Nuded omapuhastile kehtestatakse veeseaduse alusel Vabariigi Valitsuse mrusega.

5.  Kohtkitlusrajatise rajamine ja kasutusele vtmine

(1) Kohtkitlusrajatis rajatakse tulenevalt ehitusseadustiku lisast 1 kas ehitusloa aluseks oleva vi koos ehitusteatisega esitatud ehitusprojekti jrgi.

(2) Kohtkitlusrajatise kasutamiseks esitatakse kasutusteatis.

6.  Kohtkitlusrajatise kasutamine

(1) Kogumismahuti omanik peab tagama mahuti lekkekindluse, hermeetilise sulgumise ning mbruse hooldamise.

(2) Omapuhasti seisukorda tuleb vhemalt ks kord aastas kontrollida ja teha tootja poolt ette nhtud hooldustid.

7.  Kohtkitlusrajatise lammutamine

(1) Kohtkitlusrajatise lammutamiseks esitatakse ehitusteatis:

1) he aasta jooksul prast kinnistu liitumist hiskanalisatsiooniga;

2) amortiseerumise korral kolme kuu jooksul prast uue kohtkitlusrajatise valmimist.

(2) Prast kohtkitlusrajatise lammutamist esitatakse teatis rajatise lammutamise kohta.

8.  Kohtkitlusrajatise thjendamine, reovee ravedu ja purgimine

(1) Purgimisteenust osutav ettevtja (edaspidi ettevtja) peab olema registreeritud riregistris ning tema tegevusala peab olema registreeritud majandustegevuse registris (EMTAK) koodiga 37001 (kanalisatsioon ja heitveekitlus).

(2) Ettevtjal peab teenuse osutamiseks olema slmitud leping vee-ettevtjaga, kelle tegevuspiirkonnas purgimine toimub. Kliendil on igus nuda ettevtjalt kinnitust lepingu slmimise kohta vee-ettevtjaga.

(3) Ettevtja on kohustatud vljastama kliendile teenuse osutamise kohta dokumendi, milles on nimetatud tarbimiskoha aadress ja raveetud reovee kogus.

(4) Reovett on lubatud purgida ksnes piirkondliku vee-ettevtja poolt selleks ette nhtud, hisveevrgi ja -kanalisatsiooni arendamise kavas mratud purgimisslmedesse.

(5) Vee-ettevtja veebilehel peab olema avaldatud teave purgimisteenuse korraldamise kohta.

9.  Jrelevalve ja vastutus

(1) Jrelevalvet eeskirja titmise le teostab Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet.
[RT IV, 02.06.2020, 29 - just. 05.06.2020]

(2) Eeskirja nuete titmise eest vastutab kohtkitlusrajatise omanik.

(3) Kohtkitlusrajatise omanik peab silitama reovee ravedu tendavaid dokumente vhemalt he aasta jooksul ning vajaduse korral esitama need jrelevalve teostajale.

(4) Kogumismahuti lekkekindluse vi omapuhasti tkindluse tendamiseks on keskkonnakaitseinspektoril ja ehitusjrelevalve ametnikul igus nuda rajatise omanikult kohtkitlusrajatise levaatust ja katsetamist vi sanitaartehnilisi tid tegeva ettevtja ekspertiisi akti rajatise vastavuse kohta kesolevas mruses esitatud nuetele.

(5) Kohtkitlusrajatise omanik on kohustatud kohe teavitama Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametit igast kohtkitlusrajatise avariist, sealhulgas kogumismahuti lekkest, ning vtma kohe meetmed tekkinud reostuse krvaldamiseks ning keskkonnaohutuse ja tervisekaitse tagamiseks.
[RT IV, 02.06.2020, 29 - just. 05.06.2020]

(6) Kohtkitlusrajatise thjendamise, raveo ning purgimise ajal tekkiva keskkonnareostuse eest vastutab eeskirja 8 likes 1 nimetatud ettevtja.

10.  Rakendusstted

(1) [Kesolevast tekstist vlja jetud]

(2) Enne kesoleva mruse justumist iguslikul alusel rajatud kohtkitlusrajatiste suhtes ei rakendata kesoleva mruse 3 likes 3 ja 4 likes 2 stestatut.

Kalev Kallo

Tallinna Linnavolikogu esimees